kaiyun产业园(广东)有限公司法代变更声明

时间:2022-08-12 17:08:38阅读:850分享:

 

 

 

 

   kaiyun产业园(广东)有限公司原法定代表人熊伟先生因个人原因不再担任本公司法定代表人、董事长、董事等各项职务,并经公司股东会决议于20228月11日一致通过。本公司于20228月11日经广州南沙经济技术开发区行政审批局审核,完成其相关变更备案工作。就此本公司发表以下声明:

原法定代表人熊伟不再担任本公司法定代表人、董事长及董事等各项职务,至20228月11日起,其与外界发生的任何交易或纠纷均系个人行为,凡以本公司名义从事的任何行为属无效行为,本公司不会对其行为后果承担任何法律责任。

 

特此声明!

 

 

                           kaiyun产业园(广东)有限公司

                                    20228月11